Lauraenjames.com is een handelsnaam van Conscious Media
KvK NUMMER: 17277360
Den Haag
Contact: info@lauraenjames.com
Instagram: instagram.com/lauraenjames

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ik/Mij: Conscious Media, de aanbieder van de Instagramcursus en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Instagramcursus: online cursus met digitale inhoud die via het Instagramaccount [instagramaccount] geleverd wordt;
c. Je/Jij: natuurlijk persoon, deelnemer van de Instagramcursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van Ik/Mij;
d. Dag: kalenderdag.
e. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

2. Toegang

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Instagramcursus moet Je over een Instagramaccount beschikken.
 2. Je krijgt toegang tot de Instagramcursus wanneer Je daar een ticket voor hebt gekocht. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de Instagramcursus door Mij is ontvangen.
 3. Bij de aankoop van het ticket moet Je de naam van het Instagramaccount opgeven waarmee Je de Instagramcursus wil volgen.
 4. Toegang tot de cursus is persoonlijk en mag Je niet met anderen delen.
 5. Na aankoop van Je ticket moet Je een volgverzoek doen bij het Instagramaccount van de Instagramcursus. Doe dit op tijd, zodat Je voor het begin van de cursus toegelaten kan worden. Heb Je geen volgverzoek ingediend, kun Je de cursus niet volgen. Ik mag de levering van de cursus in dat geval opschorten tot Je wel het volgverzoek hebt gedaan. Dit recht vervalt wanneer de toegangsrechten in het algemeen vervallen zijn.
 6. Je recht op toegang tot de Instagramcursus en het bijbehorende Instagramaccount vervalt 8 weken na de start van de Instagramcursus.

 

3. Ontbindingsrecht

 1. Je mag de overeenkomst binnen 14 dagen nadat Je deze bent aangegaan ontbinden. Dit doe Je door een e-mail te sturen naar info@lauraenjames.com. Ik zal de ontvangst daarvan bevestigen.
 2. Heb Je vooraf aangegeven meteen met de Instagramcursus te willen beginnen, dan betaal Ik je slechts het deel van de Instagramcursus terug die je nog niet hebt ontvangen.
 3. Als Ik de Instagramcursus al volledig geleverd heb, en jij vooraf uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat Je de Instagramcursus direct kon volgen, en Je hebt verklaard dat je je ontbindingsrecht verliest zodra de Instagramcursus volledig is geleverd, heb Jij geen recht meer op ontbinding.
 4. Als de Jij gebruik maakt van Je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, zoals die voor downloads, van rechtswege ontbonden.
 5. De vergoeding waar Jij recht op hebt, stort ik binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waar vandaan Jij de betaling hebt gedaan.

 

4, Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de Instagramcursus.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze Instagramcursus.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de Instagramcursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met adviezen doet.
 4. Alle informatie in de Instagramcursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Ik garandeer niet dat de informatie in de Instagramcursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de Instagramcursus is of niet.

 

5. Overmacht, Annuleren en Opschorten

 1. In het geval van overmacht mag ik de cursus opschorten tot een moment na deze overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel Jij als Ik de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd.
 2. Geleverde onderdelen en informatie van de Instagramcursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Jij moet daarom betalen voor het deel van de Instagramcursus dat je voor de overmacht hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen.
 3. Jij kunt de Instagramcursus niet tussentijds annuleren of opzeggen.
 4. Als ik de Instagramcursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal ik de volledige Instagramcursus aan je vergoeden, maar ben ik geen schadevergoeding aan je verschuldigd.
 5. Als Instagram het leveren van de Instagramcursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, mag ik de Instagramcursus opschorten tot het moment dat Instagram de levering weer mogellijk maakt. Als dit langer dan drie maanden duurt ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar ben ik jou geen schadevergoeding verschuldigd.

 

6. Intellectuele Eigendom

 1. Ik ben rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die Je in de Instagramcursus ziet of bij de Instagramcursus geleverd krijgt. Ook ben ik de houder van de merkrechten en handelsnaamrechten.
 2. Voor zover Ik niet de rechthebbende ben van de werken, namen of methodes, gebruik Ik deze op een rechtmatige wijze of heb Ik hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende.
 3. Het is Je niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van mij te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Jij en Ik daar samen andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar Je mag deze niet delen met anderen en Je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken.
 5. Je mag de kennis en inhoud van deze Instagramcursus niet inzetten om daar zelf een Instagramcursus, al dan niet tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen.

 

7. Klachten en Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als Je een klacht hebt, moet Je deze zo snel mogelijk aan Mij melden, zodat Ik Je klacht mogelijk nog op kan lossen terwijl de Instagramcursus nog loopt. Je moet Je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan Mij melden per e-mail. Ik zal binnen veertien dagen op Je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen.
 3. Je hebt tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 4. Komen we er samen niet uit? Dan mag Je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van Je woonplaats.